Kategorie

Obchodní podmínky platné od 1.1.2017

1. Všeobecná ustanovení

1.1     Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internet.obchodě Rybářův krámek,které upravují vzájemné povinnosti a práva smluvních stran,vzniklých v souvislosti,nebo na základě kupní smlouvy,kterou uzavřel dodavatel Rybářův krámek (dodavatel) a další právnickou,či fyzickou osobou (odběratel).Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Jestliže je smluvní stranou spotřebitel,řídí se vztahy , které nejsou obch.podmínkami upraveny,občanským zákoníkem(č.89/2012Sb) a dle zákona o ochraně spotřebitele ( č 634/1992Sb).Vše ve znění pozdějších právních předpisů.V případě,že smluvní stranou je osoba právnická,řídí se vztahy obč.zákoníkem,č.89/2012Sb,vše ve znění pozdějších právních předpisů,avšak v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách(distančních smlouvách,obsažených v zák.č. 89/2012Sb. A dalších předp. Na ochranu spotřebitele.Ustanovení obch.podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouvu spolu s obch.podmínkami archivuje prodávající v elektron.podobě.Formou faktury je společně s objednaným zbožím předána,či odeslána  zákazníkovi.

1.2     Obch.podmínky platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a spotřebitelem.Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle§ 1829 a násled.).Dodavatel si vyhrazuje právo obchod.podmínky měnit.Podmínky,které budou změněny budou dostatečným a srozumitelným způsobem uveřejněny na stránkách obchodu (Rybářův krámek).Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obch.podmínek.

1.3     Při uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obch.podmínkami a s nimiž souhlasí.Uzavřená smlouva je archivována za účelem jejího splnění dodavatelem a není přístupná třetím stranám.

 

 2. Uzavření kupní smlouvy

2.1  Zboží,které naleznete na internetových stránkách je prezentováno dodavatelem k prodeji,včetně uvedení cen    jednotlivých položek.U zboží jsou uvedeny ceny včetně DPH a dalších poplatků souvisejících s prodejem.Ceny a nabídka prodeje zboží jsou platné po dobu zveřejnění na internet.stránkách obchodu s výjimkou ustanovení 5.8.

2.2  Pro objednání vybraného zboží z nabídky vyplní kupující formulář pro objednání na stránkách internet.obchodu.Takto vyplněná objednávka na internet.stránkách je návrhem uzavření kupní smlouvy.Před odesláním objednávky je kupujícímu dodavatelem umožněno ji zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávky kupujícím.To vše i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby,které vznikly při jejich zadávání do objednávky.Uvedené ceny jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.8

2.3  Zákazník je dodavatelem informován o odeslání objednávky formou elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím , že jeho objednávka byla přijata a zaregistrována do systému.Toto je informací pro zákazníka,že dodavatel obdržel jeho objednávku.Není však považována za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.Zákazník obdrží během následujících dní další elektronickou zprávu.Její součástí bude objednávka dodavatelem potvrzena a tímto bude kupní smlouva uzavřena.Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky(výše kupní ceny,množství objednaného zboží,náklady na dopravu) žádat od kupujícího potvrzení objednávky(např.telefonický,elektronickou poštou atd).Uzavřením kupní smlouvy je považována elektronická zpráva,ve které je dodavatelem potvrzena objednávka kupujícímu poté,co kupujícímu byla odeslána zpráva o zaevidování objednávky,která předchází vždy potvrzení objednávky (návrhu kupní smlouvy).Zboží,nabízené na internet.stránkách obchodu Rybářův krámek není považováno za uzavření kupní smlouvy.Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije.Návrh na uzavření kupní smlouvy učiní kupující svou objednávkou.

2.4  Kupující dává souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku uzavřením kupní smlouvy.Vzniklé náklady použitím komunikačních prostředků na dálku vzniklých v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (telefonní poplatky,internet.připojení atd) uhradí kupující sám.

2.5  Dle novely zákona č.235/2004 o DPH nelze od 1.1.2013 pozměňovat v již vystaveném daňovém dokladu,faktuře údaje.Pozměnit údaje lze pouze v případě,že kupující zboží dle faktury,daňového dokladu ještě nepřijal a neuhradil.

 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím okamžikem potvrzení objednávky

3.2  Platebními podmínkami se rozumí hotovostní platba při předání objednaného zboží,nebo další druhy plateb uvedené níže.Prodávající je oprávněn požadovat zálohu až 100% hodnoty zboží před jeho dodáním.Výše zálohy je po dodání odečtena na daňovém dokladu.

Druh platby :

v hotovosti při převzetí nebo dobírkou

3.3  Instalace ani montáž zboží není součástí kupní smlouvy není li dojednáno jinak.

3.4  Náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupující povinen uhradit v plné výši součastně s kupní smlouvou.Není li stanoveno jinak,rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5  Při použití bezhotovostního způsobu úhrady je kupující povinen kupní cenu uhradit součastně s uvedením variabilního symbolu platby.Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího splněn v okamžiku připsání dané částky na účet prodávajícího.

3.6  Slevy poskytované prodávajícím kupujícímu vzájemně nelze kombinovat.

3.7  Prodávající vystaví fakturu kupujícímu na základě kupní smlouvy a zašle ji v elektronické podobě na adresu kupujícím uvedenou.

 

4. Přeprava,osobní odběr a dodání zboží

4.1  Dodání předmětu plnění bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího uskutečněny v co nejkratším termínu,z pravidla 1-2 prac.dny.Delší dodací lhůta může být ve vyjímečných případech(např. zboží není skladem). Na základě objednávky stanoví kupující místo odběru.Dodáním předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího je považováno za splněné.Instalace předmětu není součástí dodávky.Dodání na adresu uvedenou kupujícím zajistí prodávající.Standartní součástí dodávky se zbožím je faktura(daňový doklad),návod na použití v českém jazyce a záruční list(pokud jej výrobce k výrobku přikládá).Pokud dodavatel záruční list k výrobku nepřikládá,postačí daňový doklad – faktura,paragon.

4.2  Přesný způsob dodání volí kupující sám,při tvorbě objednávky.Prodávající zajistí dopravu na uvedenou adresu v rámci celé České republiky.Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy.

4.3  Doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží v okamžiku převzetí od dopravce.V případě poškození obalu,nebo jiných okolností nasvědčujících,že by mohlo být poškozené i samotné zboží,doporučujeme zásilku nepřebírat,nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní firmy.Nevytkne – li kupující žádné vady na zásilce bez zbytečného odkladu,může po něm prodávající požadovat náhradu škody,která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4  Okamžikem podepsání přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a potvrzuje,že zásilka není mechanicky poškozena.Proto doporučujeme pečlivě zkontrolovat alespoň obal,nejlépe i zboží před podpisem.

4.5  Společnost Rybářův krámek si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího,nebo osoby jím pověřené k odběru zboží prostřednictvím obč.průkazu,nebo cest.pasu a to při osobním odběru zboží na svých výdejnách v případech,kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou,bankovním převodem,nebo faktury se splatností.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1  Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo od objednávky odstoupit kdykoliv před okamžikem expedice zboží a to bez jakéhokoliv postihu.Storno lze provést buď telefonicky na čísle +420608553866,nebo na emailu rybaruvkramek@email.cz

5.2  Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl.Obč.zákoníku.V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti(uvedení IČO na nákup.doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.V tomto případě prodej řídí se Obč.zákoníkem(zákon č.89/2012 Sb),avšak se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách(distančních smlouvách).

5.3  Kupující bere na vědomí,že dle § 1837 a násl.Obč.zákoníku,nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,jakož i zboží,podléhajícího rychlé zkáze,opotřebení,nebo zastarání.

5.4  Nejedná – li se o případ uvedený v čl. 5.3,či o jiný případ,kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Obč.zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží,respektive od převzetí poslední dodávky zboží,je – li obsahem koupě několik druhů zboží ,nebo se skládá z několika částí bez udání důvodu.Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí. Odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na adresu rybaruvkramek@email.cz.

5.5  Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy,prodávající do 14 (čtrnácti) dnů od fyzického převzetí zboží vrátí kupní cenu kupujícímu,a to bezhotovostně na účet kupujícím určený.Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu kupujícímu v hotovosti již při vrácení zboží.Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve,než mu bude vráceno zboží,nebo než kupující prokáže,že je zboží odeslané na adresu prodávajícího.Náklady spojené s vrácením zboží jsou plně na kupujícím.Náklady spojené s dodáním zboží navrátí prodávající společně s kupní cenou.V případě,že kupující volí jiný,než nejlevnější druh dodání zboží,vrátí prodávající pouze částku,která odpovídá nejlevnějšímu druhu dodání,který je prodávajícím nabízen.

5.6  Kupující bere na vědomí,že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno,opotřebeno,či částečně spotřebováno,vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Za znehodnocení zboží nelze považovat běžné poškození původního obalu,které vznikne vybalováním zboží.

5.7  Jestliže je součastně se zbožím poskytnut dárek kupujícímu,jen darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,že dojde – li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,ztrácí darovací smlouva vůči takovému dárku účinnosti a kupující je tento dárek povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu.

5.8  Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající má právo zrušit kupní smlouvu (objednávku) nebo její část v těchto případech : zboží již není vyráběno,nedodává se či se výrazně změnila cena dodavatele zboží,dále též v případě zjevné chyby v ceně zboží(tzn. Ceny zjevně jiné než je cena obvyklá pro tento typ/druh výrobku).Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno např. mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř,zjevně nízká cena zboží(např. o 70 % nížší cena,než je pro tento druh a typ obvyklá) a jiné zjevné chyby v psaní.V případě,že kupující zaplatil již část ,nebo celou částku kupní ceny,bude mu částka převedena na jím uvedený účet,nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 prac.dnů,nejpozději však do 30 – ti dnů ode dne stornování objednávky ze strany prodávajícího.

 

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1  Kupujícímu se před prvním použití doporučuje prostudovat záruční podmínky,včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.V opačném případě se vystavuje nebezpečí,že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží,není – li pro některé produkty s kratší životností stanoveno jinak.Kupující věc dle možnosti zkontroluje v co nejkratší době po jeho převzetí v souladu s § 2104 ( nejpozději však do 24 hodin od jeho převzetí) a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

6.2  Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží,není – li pro některé produkty s kratší životností stanoveno jinak,tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovena i delší.V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.V případě,že záruční list (potvrzení) neexistuje,slouží jako záruční list (potvrzení ) daňový doklad,paragon,faktura.

6.3  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží,nebo jeho dílů,způsobených používáním.Kratší životnost výrobku v tomto případě nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku v písemné formě (záruční list,potvrzení).Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci,pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího,IČO a sídlo.Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 6.1,prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení ).

6.4  Kupujícím,kteří zboží používají pro účel podnikání,či obchodu s ním záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.Záruční doba stanovená v bodě 6.1 je určena jen pro spotřebitele,nikoliv pro podnikatele,kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ ).Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontrakčního jednání.

6.5  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady,včetně záruční odpovědnosti dodavatele,se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl obč.zákoníku ).

6.6  Prodávající odpovídá kupujícímu za to,že prodaná věc nemá při převzetí vady.Tím se rozumí,že věc prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,prodejcem,výrobcem,či jeho zástupcem popisované,nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,že odpovídá požadavkům právních předpisů,je v tomu odpovídajícím množství,míře,nebo hmotnosti a odpovídá účelu,který prodávající pro použití věci uvádí,nebo pro který je zboží obvykle používané.

6.7  Má – li věc vady,nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.6 a příslušného zákona (§2161 obč.zák.),má kupující právo na bezplatné ,řádné a včasné odstranění vady,právo na dodání nové věci bez vad,nebo nové součásti a není – li to možné,právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,nebo na odstoupení od kupní smlouvy.Jde – li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu,nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti,na odstranění vady,nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.8  Právo z chybného plnění kupujícímu nenáleží,pokud kupující před převzetím věci věděl,že má vadu,nebo sám vadu způsobil.Vada,která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci se považuje za vadu,která zde byla již při převzetí věci.

6.9  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady,včetně záruční odpovědnosti dodavatele,uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese reklamačního oddělení : rybaruvkramek@email.cz.Za okamžik uplatnění reklamace je považován okamžik,kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10  O reklamaci rozhodne prodávající ihned,ve složitých případech do 3 prac.dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku,či služby potřebné k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů,nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva,jako by se jednalo o vadu,kterou nelze odstranit.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují
u dodavatele,u kterého byla věc zakoupena.Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě,který je v místě dodavatele,nebo v místě pro kupujícího bližším,může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.V případě,že není možno zajistit opravu tímto způsobem,zajistí opravu dodavatel.V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např.o opakovanou,zjevně bezdůvodnou reklamaci,u které se již dá dovozovat,že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6.11  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom,kdy uplatnil kupující reklamaci,o jejím obsahu a jaký způsob vyřízení požaduje.Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí emailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění jejího zamítnutí.Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1  Ochrana osobních údajů kupujícího,který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

7.2  Kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů : jméno a příjmení,adresa bydliště,adresa elektronické pošty,telef.číslo.V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).

7.3  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to za účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy,pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4  Kupující bere na vědomí,že je povinen své osobní údaje ( při registraci,ve svém uživatelském účtu,při objednávce z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě,bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o změně ve svých údajích.

7.5  Údaje o Vaší činnosti,o Vašich nákupech ( jsou nutné pro zajišťování dodávek zboží,vyřizování reklamací apod.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatickým způsobem , nebo v tištěné podobě neautomatickým způsobem.

7.6  Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7  V případě,že by se kupující domníval,že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů,které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího,nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou – li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,může:požádat prodávajícího o vysvětlení, požadovat,aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.Zejména se může jednat o blokování ,provedení opravy,doplnění ,či likvidaci osobních údajů.Je – li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou,dodavatel odstraní neprodleně závadný stav.Nevyhoví – li prodávající žádosti,má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8  Požádá – li kupující o informaci  o zpracování svých osobních údajů,je povinen tuto informaci předat.

7.9  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících  se zbožím,službami,nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.10  Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů,nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez udání důvodů odvolat a to tak,že zašle emailovou zprávu na rybaruvkramek@email.cz,nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

7.11  Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení,tedy informací,které souvisejí se zbožím,službami,nebo podnikem prodávajícího na elektr.adresu kupujícího a dále se zasíláním obch.sdělení prodávajícím na elektr.adresu kupujícího.

7.12  Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač.V případě,že je nákup na webové stránce možné provést a zakázky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího,může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8. Pravidla pro uplatnění slevových kódů a pravidla dárků   

8.1  Prodávající si vyhrazuje právo změnit dárek,akci ukončit,nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu.Původní dárek není možné nárokovat.

8.2  Jestliže není uvedeno jinak,je u dárku z technických důvodů vždy účtována min.cena 1kč.

8.3  Není – li uvedeno jinak,nelze slevové kupony(kódy) vzájemně kombinovat.

 

9. Závěrečné ustanovení

9.1  Je li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné,nebo neúčinné,nebo se takovým stane,namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností,nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.Změny a doplňky kupní smlouvy , či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.2  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.Vznikne – li mezi kupujícím a prodávajícím spor z uzavřené kupní smlouvy,budou tento řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice.Kupující se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

9.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.4  Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2017